مهار ضربه زیبای ترابی توسط دروازه بان الاهلی/ ویدیو

ضربه زیبای ترابی در دقیقه ۶۴با نوک انگشتان گلر الاهلی به بیرون رفت. ......

ضربه زیبای ترابی در دقیقه ۶۴ با نوک انگشتان گلر الاهلی به بیرون رفت.