مهلک ترین ناک اوت ها با ضربات «آپرکات» در مسابقات MMA

حرکت آپرکات یکی از حرکات ورزش بوکس است که در مسابقات ام ام ای بسیار استفاده می شود و در صورتی که این حرکت به درستی انجام شود و به صورت حریف برخورد کند می تواند به حریف آسیب شدیدی بزند و منجر به پیروزی مبارز شود ......

حرکت آپرکات یکی از حرکات ورزش بوکس است که در مسابقات ام ام ای بسیار استفاده می شود و در صورتی که این حرکت به درستی انجام شود و به صورت حریف برخورد کند می تواند به حریف آسیب شدیدی بزند و منجر به پیروزی مبارز شود.

تگ ها


رزمی اکستریم اسپورتس