موتو جی‌پی؛ دوربین آنبورد تیم دوکاتی

قسمتهایی از موتو جیپی ایتالیا را از زاویه دید دوربین آنبورد تیم دوکاتی ببینید ......

قسمت‌هایی از موتو جی‌پی ایتالیا را از زاویه دید دوربین آنبورد تیم دوکاتی ببینید.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس