موج سواری های زمستانی در آغاز تابستان!

فصل زمستان به علت بارندگی بیشتر و تغییرات هوا برای موج سواران چالش هایی خاص ایجاد می کند ......

فصل زمستان به علت بارندگی بیشتر و تغییرات هوا برای موج سواران چالش هایی خاص ایجاد می کند. در آغاز تابستان مروری از بهترین اجراهای موج سواری در زمستان اخیر داشته باشیم.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس