نادری به زودی پرسپولیسی می‌شود

نادری تا پس فردا با پرسپولیس قرارداد می بندد. باشگاه پرسپولیس برای انتقال قرض ......

نادری تا پس فردا با پرسپولیس قرارداد می بندد.

باشگاه پرسپولیس برای انتقال قرض ...

نادری تا پس فردا با پرسپولیس قرارداد می بندد.

باشگاه پرسپولیس برای انتقال قرضی و شش ماهه نادری با باشگاه کورتریک بلژیک توافق کرده و مبلغی هم بابت این انتقال قرصی پرداخت نمی کند. نادری برای عقد قرارداد شش ماهه با پرسپولیس به توافق مالی رسیده و پس از صدور برگه انتقال قرضی از تیم بلژیکی او رسما به پرسپولیس نقل مکان می کند. احتمال اینکه این امورات اداری تا فردا و یا پس فردا نهایی شود زیاد است و نادری نهایت تا آخر هفته با پرسپولیس قرارداد می بندد.

نادری مدافع چپ است و به جای محمد انصاری در ترکیب پرسپولیس قرار خواهد گرفت.