ناکامی جدیدی در انتخابات شورای کشتی آسیا

انتخابات شورای کشتی آسیا برای مشخص شدن ۷ عضو این شورا برگزار شد....

در پایان مجمع شورای کشتی آسیا، نمایندگان کشورهای قزاقستان، کره جنوبی و مغلوستان به ترتیب به عنوان رئیس، نایب رئیس و دبیرکل انتخاب شدند.

 عباس جدیدی، نماینده ایران برای احراز پست دبیرکلی شورای کشتی آسیا بود که در این انتخابات ناکام ماند.

تگ ها


کشتی عباس جدیدی کشتی