ناک اوتی دیدنی از «تیاگو سانتوس» برابر «جک مارشمن»

این ضربه استثنایی از تیاگو سانتوس در جدیدترین مسابقات یو اف سی جک مارشمن را در راند دوم ناک اوت کرد تا سانتوس بردی ارزشمند بدست آورد و ضربه اش به عنوان حرکت برتر روز انتخاب شود ......

این ضربه استثنایی از تیاگو سانتوس در جدیدترین مسابقات یو اف سی جک مارشمن را در راند دوم ناک اوت کرد تا سانتوس بردی ارزشمند بدست آورد و ضربه اش به عنوان حرکت برتر روز انتخاب شود. 

تگ ها


رزمی اکستریم اسپورتس