ناک اوت برتر هفته در یو اف سی، برایان اورتگا برابر فرانکی ادگار

ناک اوت برتر هفته در یو اف سی در مبارزه اورتگا برابر ادگار در رویداد یو اف سی 222 بوده است ......

ناک اوت برتر هفته در یو اف سی در مبارزه اورتگا برابر ادگار در رویداد یو اف سی 222 بوده است.