ناک اوت برتر هفته در یو.اف.سی (درک برانسون برابر کلی)

نگاهی داریم به ناک اوت هفته در فایت نایت 110 بین درک برانسون و دن کلی که با پیروزی درک برانسون همراه بود ......

نگاهی داریم به ناک اوت هفته در فایت نایت 110 بین درک برانسون و دن کلی که با پیروزی درک برانسون همراه بود.

تگ ها


رزمی هنرهای رزمی ترکیبی