ناک اوت برتر هفته در یو.اف.سی؛ ماچیدا برابر مونیز

در این ویدیو نگاهی داریم به برترین ناک اوت هفته در مبارزات یوافسی، جایی که لیوتو ماچیدا با ضربه تمام کنندهاش مارک مونیوز را ناک اوت کرد ......

در این ویدیو نگاهی داریم به برترین ناک اوت هفته در مبارزات یواف‌سی، جایی که لیوتو ماچیدا با ضربه تمام کننده‌اش مارک مونیوز را ناک اوت کرد.

تگ ها


رزمی هنرهای رزمی ترکیبی