نجات جان همسر پس از واژگونی موتور!

موتورسواری که با همسرش در جاده های بارانی تایلند می راند پس از سرنگونی موتور همسرش را با هوشیاری به موقع از مرگ حتمی نجات داد ......

موتورسواری که با همسرش در جاده های بارانی تایلند می راند پس از سرنگونی موتور همسرش را با هوشیاری به موقع از مرگ حتمی نجات داد.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس