نجمه خدمتی پس ازرقابت مقدماتی

......

نجمه خدمتی که با امتیاز 415 رتبه 11 را کسب نموده است .ویدئوی زیر پس از انجام دور مقدماتی تهیه شده است

تگ ها


اخبار ویژه المپیک