نجمه خدمتی پس ازرقابت مقدماتی

......

نجمه خدمتی که با امتیاز 415 رتبه 11 را کسب نموده است .ویدئوی زیر پس از انجام دور مقدماتی تهیه شده است