نروژ را با دوچرخه کوهستان گشتن هنر است

سالانه سی هزار نفر برای کوه نوردی به بسگن در نروژ می روند، اما یک نفر دوست دارد کوه ها را به شیوه خاص خودش بگردد ......

سالانه سی هزار نفر برای کوه نوردی به «بسگن» در نروژ می روند، اما یک نفر دوست دارد کوه ها را به شیوه خاص خودش بگردد.

تگ ها


اکستریم اسپورتس