نشست خبری نادر دست نشان بعد از دیدار با ذوب آهن/ ویدیو

نادر دست نشان بعد از دیدار با ذوب آهن در نشست خبری حاضر شد. ......

 نادر دست نشان بعد از دیدار با ذوب آهن در نشست خبری حاضر شد.