نصیرزاده:‌دو تومانی را رها کرده و دو ریالی را گرفته‌اید!/ویدیو

صحبت های هوشنگ نصیرزاده در خصوص مالکیت دو باشگاه تراکتورسازی و ماشین سازی و شائبه های تبانی را می بینید....

صحبت های هوشنگ نصیرزاده در خصوص مالکیت دو باشگاه تراکتورسازی و ماشین سازی و شائبه های تبانی را می بینید.