نظر سعید عزت اللهی در مورد جانشین کی روش/ ویدیو

سعید عزت اللهی در برنامه فرمول یک درخصوص جانشین کی روش در تیم ملی صحبت کرد....

نظر سعید عزت اللهی در مورد جانشین کی روش را تماشا می کنید.