نظر کی‌روش در مورد مقایسه خداحافظی رحمتی و عقیلی با آزمون

بخشی از صحبت های کی روش در خصوص خداحافظی سردار آزمون از تیم ملی را مشاهده می کنید ......

بخشی از صحبت های کی روش در خصوص خداحافظی سردار آزمون از تیم ملی را مشاهده می کنید.

تگ ها


فوتبال