نمایش دیدنی و سرعتی موتور 250 سی‌سی در پیست خاکی

در این ویدیو نگاهی داریم به نمایش دیدنی و سرعتی نو بردشاو با درتبایمک 250 سیسی در پیست خاکی ......

در این ویدیو نگاهی داریم به نمایش دیدنی و سرعتی نو بردشاو با درت‌بایمک 250 سی‌سی در پیست خاکی.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس