نمای پی‌او‌وی از مسابقات اسکیت روی یخ ردبول

در این ویدیو مسابقات نزدیک و نفسگیر اسکیت روی یخ ردبول را از زاویه نگاهی جدید به دوستداران این رشته تقدیم میکنیم ......

در این ویدیو مسابقات نزدیک و نفس‌گیر اسکیت روی یخ ردبول را از زاویه نگاهی جدید به دوستداران این رشته تقدیم می‌کنیم. 

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس