نوشادعالمیان لحظاتی قبل از مسابقه

......

نوشاد عالمیان

لحضاتی قبل از شروع مسابقه ،به امید موفقیت این ورزشکار عزیز