نکاتی شنیدنی در آستانه «گرند پری موناکو» 2017

دور جدید مسابقات جایزه بزرگ فرمول یک تا دو روز دیگر در موناکو آغاز می شود ......

دور جدید مسابقات جایزه بزرگ فرمول یک تا دو روز دیگر در موناکو آغاز می شود. پیروزی در این پیست که از مشکلترین پیست های این مسابقات است برای رانندگان اهمیت زیادی دارد. با این نکته های جالب به استقبال این مسابقات برویم.