نگاهی به بازی دو پیروز؛ فدرر و زورف

از سری مسابقات تنیس جری وبر فدرر موفق شد 2 بر 0 بر خاچانوف غلبه کند و نیز زورف آلمانی 2 بر 1گاسکت را شکست داد ......

از سری مسابقات تنیس جری وبر فدرر موفق شد 2 بر 0  بر خاچانوف غلبه کند و نیز زورف آلمانی 2 بر  1 گاسکت را شکست داد.