نیمار در میان تماشاگران فینال کوپ دو فرانس

نیمار که به دلیل مصدومیت چند هفتهای است مسابقات تیمش را از جایگاه تماشاگران دنبال میکند در فینال کوپ دو فرانس هم همین وضعیت را داشت و تیمش را کنار زمین همراهی میکرد ......

نیمار که به دلیل مصدومیت چند هفته‌ای است مسابقات تیمش را از جایگاه تماشاگران دنبال می‌کند در فینال کوپ دو فرانس هم همین وضعیت را داشت و تیمش را کنار زمین همراهی می‌کرد.

تگ ها


Neymar da Silva Santos Júnior پاری سن ژرمن لوشامپیونه فرانسه فوتبال