هجون هواداران پاریسن ژرمن برای خرید پیراهن نیمار

مسئولان پاریسن ژرمن معتقد بودند که قسمت زیادی از هزینه خرید نیمار با فروش پیراهن هایش در سراسر جهان جبران خواهد شد و هجوم هواداران به فروشگاه باشگاه نشان می دهد که پیش بینی آنها تا حد زیادی درست بوده است ......

مسئولان پاریسن ژرمن معتقد بودند که قسمت زیادی از هزینه خرید نیمار با فروش پیراهن هایش در سراسر جهان جبران خواهد شد و هجوم هواداران به فروشگاه باشگاه نشان می دهد که پیش بینی آنها تا حد زیادی درست بوده است.

تگ ها


Neymar da Silva Santos Júnior پاری سن ژرمن فوتبال