هفت هزارمین پاس گل «لبران جیمز» در NBA

در بازی بامداد امروز کلیولند و شارلوت، لبران جیمز ستاره کلیولند هفت هزارمین پاس گل دوران بازیگری اش رو به زیبایی و بدون آنکه به هم تیمی اش نگاه کند ارسال کرد تا باز هم نشان دهد چرا یکی از ده بازیکن امتیاز آور تاریخ NBA است ......

در بازی بامداد امروز کلیولند و شارلوت، «لبران جیمز» ستاره کلیولند هفت هزارمین پاس گل دوران بازیگری اش رو به زیبایی و بدون آنکه به هم تیمی اش نگاه کند ارسال کرد تا باز هم نشان دهد چرا یکی از ده بازیکن امتیاز آور تاریخ NBA است.