هنرنمایی با دوچرخه در مسیرهای باریک شهری!

یکی از مسابقات جذاب دوچرخه سواری در جهان مسابقات ویراژ در مسیرهای متنوع و باریک شهری است ......

یکی از مسابقات جذاب دوچرخه سواری در جهان مسابقات ویراژ در مسیرهای متنوع و باریک شهری است. یک نمونه از اجراهای این ورزشکاران را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


اکستریم دوچرخه‌سواری جاده