هنرنمایی دیدنی فیلمبردار فوتبال در کنار زمین!

یک فیلمبردار با انجام یک حرکت تکنیکی در کنار زمین همه تماشاگران را به وجد آورد ......

یک فیلمبردار با انجام یک حرکت تکنیکی در کنار زمین همه تماشاگران را به وجد آورد.

تگ ها


فوتبال