هنرنمایی کودک با زدن توپ به تیر افقی دروازه!

......

این کودک با زدن اولین ضربه خود به تیر افقی دروازه و خوشحالی خود، برای اطرافیان کری میخواند!

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال