هنر صخره نوردی با «مت بوش»

با مت بوش به آفریقای جنوبی می رویم تا ببینیم او چطور از پس یکی از بزرگترین گنبدهای گرانیتی دنیا به نام پارل برمی آید ......

با «مت بوش» به آفریقای جنوبی می رویم تا ببینیم او چطور از پس یکی از بزرگترین گنبدهای گرانیتی دنیا به نام «پارل» برمی آید. 

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس