هوادار اورتونی شناسایی و محروم شد

در جریانزد و خورد و درگیری فیزیکی بازیکنان اورتون و لیون، یکی از هواداران اورتون سعی در ضرب و شتمبازیکنان لیون داشت ......

در جریان زد و خورد و درگیری فیزیکی بازیکنان اورتون و لیون، یکی از هواداران اورتون سعی در ضرب و شتم بازیکنان لیون داشت

اکنون، باشگاه اورتون اعلام می کند که این هوادار را شناسایی کرده و او را از حضور در ورزشگاه، محروم کرده است. همچنین پلیس مرسی ساید در حال تحقیق بر روی این مسئله است. این درگیری، توسط اشلی ویلیامز آغاز شد و یوفا منتظر گزارش کامل ناظران رسمی این بازی است تا پس از مطالعه آن، تصمیم نهایی را اتخاذ کند. در بیانیه باشگاه اورتون آمده است:

ناظران باشگاه تصاویر وقوع این درگیری را بازبینی کرده اند. ما یک فرد را شناسایی کرده ایم و هم اکنون، اقدامات اجرایی علیه او آغاز شده است

تافی ها در ماه گذشته، 8837 پوند توسط یوفا جریمه شده بودند.  

تگ ها


اخبار روز اورتون UEFA Europa League فوتبال