هیگوئیتا رو بی خیال؛ ضربه عقربی فقط این...

مدافع ماهر با یک ضربه عقربی دیدنی توانایی خود را حتی به رخ هیگوئیتا می کشد ......

مدافع ماهر با یک ضربه عقربی دیدنی توانایی خود را حتی به رخ هیگوئیتا می کشد.

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال