ورزشکارانی که در سال 2016 از دنیا رفتند

بزرگان زیادی در حوزه ورزش در سال 2016 چشم از جهان بستند که محمد علی کلی و یوهان کرایوف از معروفترین شان بودند ......

بزرگان زیادی در حوزه ورزش در سال 2016 چشم از جهان بستند که محمد علی کلی و یوهان کرایوف از معروفترین شان بودند. با این کلیپ زیبا یادی از دستاوردهای آن ها داشته باشیم.