ورزش هایی که از المپیک حذف شده است

در طول ادوار مختلف المپیک، ورزش های زیادی حذف و اضافه شده است و این در هر دوره در حال تغییر کردن است ......

در طول ادوار مختلف المپیک، ورزش های زیادی حذف و اضافه شده است و این در هر دوره در حال تغییر کردن است.  فدراسیون های مختلف در هر سال تلاش به اضافه کردن ورزش مربوطه به مهمترین رویداد ورزشی دنیا یعنی المپیک را دارند