ورود جیمی جامپ در دیدار نفت - پرسپولیس/ ویدیو

دیدار نفت مسجد سلیمان و پرسپولیس دقایقی متوقف شد....

جیمی جامپ در دیدار نفت مسجد سلیمان و پرسپولیس وارد زمین شد تا مدتی این دیدار متوقف شود.