ورود وزارت ورزش به پرونده طلب شرکت توسعه از فدراسیون‌ها

تعطیلی مجموعه‌های ورزشی و تاثیر منفی که بر شرایط مالی شرکت توسعه و اماکن ورزشی گذاشته، باعث شده وزارت ورزش پیگیرِ پرداخت بدهی فدراسیون‌ها به این شرکت شود....

به گزارش خبرنگار مهر، طی ماه های گذشته لغو فعالیت های ورزشی و تعطیل بودن مجموعه ورزشی کشور که خسارت مالی قابل توجهی را متوجه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کرده است.

این شرکت که به عنوان نهاد زیر مجموع وزارت ورزش، مسئولیت اماکن ورزشی مانند مجموعه های آزادی، انقلاب، کشوری، شیرودی و خیلی از ورزشگاه های دیگر استان ها را بر عهده دارد، بخش قابل توجهی از هزینه های خود را از طریق این این اماکن و اجاره بهای آنها تامین می کند. قطع شدن این شیوه درآمدزایی اما این روزها مشکلات عدیده ای را برای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ایجاد کرده است.

این در حالی است که وزارت ورزش هم نتوانسته کمک مالی مستقیمی به این شرکت توسعه داشته باشد. این وزارتخانه اما از فدراسیون های ورزشی خواسته بدهی های خود را با شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی صاف کرده یا به حداقل برسانند تا این شرکت از این راه بخشی از کمبودهای مالی خود را جبران کند.

وزارت ورزش این موضوع را در بودجه تخصیصی به فدراسیون ها لحاظ کرده تا آنها با کمتر مشکلی در پرداخت بدهی خود مواجه شوند.

تگ ها


شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان بدهی مالی