وسیله ای برای دریفت کردن در «جاده چالوس»!

تعدادی جوان خلاق وسیله مهیجی اختراع کرده اند تا مسیرهای پر پیچ و خم کوهستانی را در اوج هیجان و دریفت کنان پایین بیایند ......

تعدادی جوان خلاق وسیله مهیجی اختراع کرده اند تا مسیرهای پر پیچ و خم کوهستانی را در اوج هیجان و دریفت کنان پایین بیایند. فکر می کنید اگر جاده چالوس خودمان خلوت باشد می توان به تجربه چنین هیجانی امیدوار بود؟!