وضعیت نامناسب ورزشگاه وطنی قائمشهر/ویدیو

وضعیت نامناسب ورزشگاه وطنی قائمشهر در بازی روز گذشته نساجی و پرسپولیس را می بینید....

وضعیت نامناسب ورزشگاه وطنی قائمشهر در بازی روز گذشته نساجی و پرسپولیس را می بینید.