وقتی از کاشته زدن به سبک رونالدو فقط ژستش رو بلد باشی!

......

در بازی تیم های زیر 17 سال آمریکا و کوبا بازیکن کوبایی قصد کرد که به سبک کریس رونالدو از وسط زمین ضربه کاشته ای به سمت دروازه بزند اما توپ را به بیرون از ورزشگاه سوت کرد!