وقتی کارما در فوتبال دخالت می‌کند

کارما به نتیجه عمل هر کس گفته میشود. در این ویدیو جزای عمل ناپس ......

کارما به نتیجه عمل هر کس گفته می‌شود. در این ویدیو جزای عمل ناپسند ستاره‌های فوتبال که جوابش را در زمین فوتبال گرفته‌اند را مرور می‌کنیم.

تگ ها


فوتبال