ویدیو اختصاصی/ گل نساجی به استقلال

گل نساجی مازندران به استقلال را در چارچوب بازی دوستانهتماشا می کنید. این گل از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید ......

گل نساجی مازندران به استقلال را در چارچوب بازی دوستانه تماشا می کنید. این گل از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید.