ویراژ در جاده های پر پیچ با اسکیت!

در چالشی جالب چند جوان اسکیت بار از جاده های پر پیچ با مناظر بکر پایین می آیند و در این راه حق استفاده از دست های شان را هم ندارند ......

در چالشی جالب چند جوان اسکیت بار از جاده های پر پیچ با مناظر بکر پایین می آیند و در این راه حق استفاده از دست های شان را هم ندارند.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس