وینفرد شفر مربی برتر ماه آبان و آذر 97 نود

وینفرد شفر به عنوانمربی برتر ماه آبان و آذر 97 نود انتخاب شد. ......

 وینفرد شفر به عنوان مربی برتر ماه آبان و آذر 97 نود انتخاب شد.