پارکور در پارک ملی «جاشوا تری»

تیمِ جِسشِن به پارک ملی جاشوا تری رفته اند تا در فضای باز و طبیعت بکر این پارک روی تخته سنگ ها بدوند و با اجرای بهترین تکنیک های پارکور هیجانشان را با ما تقسیم کنند ......

تیمِ «جِسشِن» به پارک ملی «جاشوا تری» رفته اند تا در فضای باز و طبیعت بکر این پارک روی تخته سنگ ها بدوند و با اجرای بهترین تکنیک های پارکور هیجانشان را با ما تقسیم کنند. 

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس