پارکور و فری‌رانینگ؛ مسیر خودت را پیدا کن

در این ویدیو نگاهی داریم به منتخبی از شگردها و حرکات پارکور و فریرانینگ در فضاهای مختلف و نقاط مختلف جهان ......

در این ویدیو نگاهی داریم به منتخبی از شگردها و حرکات پارکور و فری‌رانینگ در فضاهای مختلف و نقاط مختلف جهان.