پارک کردن استادانه در بازی جی.تی.ای

کاربری خوش ذوق از امکانات بازی جی.تی.ای استفاده کرده تا به ا ......

کاربری خوش ذوق از امکانات بازی جی.تی.ای استفاده کرده تا به این شیوه عجیب پس از برخورد با تانک ماشین خود را پارک کند.

تگ ها


اکستریم اسپورتس