پاری سن ژرمن با نیمار آماده برای رویارویی با گوین گمپ

در هفه سوم رقابت های لیگ لوشامپیونه فرانسه ، فردا یکشنبه دو تیم پاری سن ژرمن و گوین گمپ به مصاف یکدیگر می روند ......

در هفه سوم رقابت های لیگ لوشامپیونه فرانسه ، فردا یکشنبه دو تیم پاری سن ژرمن و گوین گمپ به مصاف یکدیگر می روند. 

نیمار ستاره جدید پاری سن ژرمن در این دیدار حضور خواهد داشت .

 ویدئوی باشگاه پاری سن ژرمن برای استقبال از این دیدار را تمشا می کنیم.

تگ ها


لوشامپیونه فرانسه فوتبال