پاس چشم‌بسته لبرون جیمز به دوین وید

در جریان بازی تیمهای مجیک و کاوالیرز، لبرون جیمز ستاره تیم کلیولند کاوالیرز با پاسی چشمبسته دوین وید را در موقعیت مناسبی برای انداختن توپ در سبد قرار داد که این پاس فوقالعاده را از زوایای مختلف میبینیم ......

در جریان بازی تیم‌های مجیک و کاوالیرز، لبرون جیمز ستاره تیم کلیولند کاوالیرز با پاسی چشم‌بسته دوین وید را در موقعیت مناسبی برای انداختن توپ در سبد قرار داد که این پاس فوق‌العاده را از زوایای مختلف می‌بینیم.

تگ ها


بسکتبال