پاس گل رامین رضاییان مقابل الریان/ ویدیو

گل اول الشحانیه با پاس رامین رضاییان به ثمر رسید....

گل اول الشحانیه بر روی پاس گل رامین رضاییان از روی یک ضربه آزاد وارد دروازه الریان شد.