پاس گل های برتر هفته 38 «سری آ»

پاس های زیبای لورنزو اینسینیه، دانیله باسه لی و جیانلوکا کاپراری به عنوان سه پاس گل برتر هفته پایانی سری آ انتخاب شده است ......

پاس های زیبای لورنزو اینسینیه، دانیله باسه لی و جیانلوکا کاپراری به عنوان سه پاس گل برتر هفته پایانی سری آ انتخاب شده است.

تگ ها


سری آ فوتبال