پخش زنده شماتیک بازی ایران_چین

با حداقل مصرف اینترنت ویژه مدالی های‌عزیز...

با حداقل مصرف اینترنت ویژه مدالی های‌عزیز

همزمان با غرش غیور مردان ایرانی، در برابر شاگردان لیپی رونمایی شد

این بازی به صورت شماتیک در اختیار تمام مدالی های عزیز قرار گرفت. این ویژگی در ادامه به یکی از جذابترین ویژگی های مدال تبدیل خواهد شد.